Följande projekt, aktiviteter och investeringar har fått stöd av Agunnarydsstiftelsen. Tillsammans med agunnarydsbornas engagemang hoppas vi Stiftelsens insatser kan inspirera, utmana och bidra till utvecklingen av vårt Agunnaryd – precis i linje med det Stiftelsens grundare Ingvar Kamprad stipulerat.

CrossNature

: 2018

AIF beviljas 33 000 kr i bidrag för att utbilda instruktörer för gruppträningsformen CrossNature. Spännande initiativ som breddar föreningens verksamhet.

Läs mer om CrossNature: http://www.crossnature.se/

Kontaktperson: Josefin Granrot

Släckvattentag vid Angsjön

: 2018

I samband med sommarens torka och stora skogsbrandrisk konstaterades att det var mycket svårt att hitta platser där det skulle gå att komma nära med brandbilar och pumpar för att fylla vatten. Efter ett initiativ från byborna i Angshult fick en markägare ett bidrag på 5480 kr som kostnadstäkning för att kunna grusa upp vägen till en plats som kan fungera som släckvattentag vid Angsjön.

Nytt tak på hembygdsstugan

: 2018

Agunnaryds Hembygdsförening beviljas 145 000 kr i bidrag för delfinansiering för omläggning av taket på hembygdsstugan. Dessutom beviljas 105 000 kr i räntefritt lån till dess att redan beviljade medel från Bolmens Sjöregleringsfond via Länsstyrelsen har betalats ut.

Kontaktperson: Torsten Nilsson, Agunnaryds Hembygdsförening

Familjedag vid bygdegården

: 2018

Agunnaryds Bygdegårdsförening får ett bidrag på max 15 000 kr som till del ska täcka kostnader för en aktivitet i samband med Familjedag vid Bygdegården den 6 juni. Bidraget finansieras från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen, en donation som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd.

Kontaktperson: Jonny Andersson, Agunnaryds bygdegårdsförening

Lagunerna utvecklar bykärnan

: 2018

Som en del i att expandera byn öster om vägen kommer anläggas dammar mellan affären och idrottsplatsen. Dammarna är inte på något sätt sitt eget självändamål som är färdigställt i och med att dammarna blir grävda. Det är en del i att fortsätta expandera byn och skapa en positiv utveckling med fler bostäder nordöst om affären, samt en aktiv idrottsplats som blir en del av bykärnan. Lagunen-projektet förankrades vid  Sockenrådets årsmöten och stiftelsen fick där i uppdrag att försöka genomföra. Sockenrådet har också arbetat fram flera förslag på hur området kring dammarna kan utformas och användas för att främja utvecklingen av Agunnaryd, här finns stora möjligheter att vara med och påverka. Stiftelsen har reserverat 1 800 000 kr för genomförandet. Bidrag söktes hos Länsstyrelsen på del av investeringskostnaden, men tyvärr beviljades inte detta. Olyckligt ja, men eftersom detta projekt var en del i det som gjorde att Ingvar valde att ge stiftelsen de stora pengarna 2014 så beslutades att genomföra detta ändå. Grävningarna planeras att påbörjas under hösten 2018, men är starkt väderberoende och det är därför svårt att säga exakt startdatum.

Läs mer här i tidigare publicerad artikel:

http://www.agunnarydsstiftelsen.se/satsningar/lagunen-ett-framtidsprojekt/

Kontaktperson: Heidi Åsland, Agunnarydsstiftelsen

Guldkant på Agunnaryds skola och förskola

: 2018

Agunnaryds skola och förskola får ett bidrag på totalt 25 000 kr (varav 15 000 kr kommer från Majbackens donation till Agunnarydsstiftelsen som särskilt ska främja barn och ungdomars intresse i Agunnaryd). Bidraget ska användas till resor och/eller aktiviteter som sätter guldkant på tillvaron för förskolebarn och elever under 2018. Som motprestation ska skolan och förskolan hålla ett öppet hus där något tema-arbete redovisas.

Kontaktperson:

Faton Gurgurovci, Agunnarydskolan

Glorious future. Have a nice visit in England!

: 2018

Agunnarydsstiftelsen vill rikta ett stort TACK till ungdomarna i klass 6 som till sommaren avslutar sin tid på Agunnarydsskolan. Genom sitt goda arbete inom den internationella profilen har de varit, och förhoppningsvis fortsätter vara, stolta ambassadörer för vårt Agunnaryd. För att de redigt ska få chans att testa sina ”verktyg för att möta världen” vill Agunnarydsstiftelsen bjuda dem på en studieresa till England.

Kontaktperson: Eva Axelsson, Agunnarydskolan

Brandbil

: 2018

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn beviljas 250 000 kr i bidrag samt 200 000 kr i lån för delfinansiering av liten brandbil. Denna mindre brandbil ska användas som komplement till den stora brandbilen med tanke på att fler och fler larm handlar om akuta sjukdomsfall – där minuter och sekunder kan vara livsavgörande.

Tillbyggnad bygdegården

: 2018

Agunnaryd Invest AB lämnar ett bidrag på 1 400 000 kr för tillbyggnad av Agunnaryds Bygdegård, etapp 1 “bakom scenen”. Utöver bidraget lämnar Agunnarydsstiftelsen ett lånelöfte på upp till 600 000 kr. Dessutom reserverar Agunnarydsstiftelsen 700 000 kr i bidrag för etapp 2 “köket”. Löftet om bidrag för etapp 2 gäller under förutsättning att bygdegårdsföreningen beviljas bidrag från Ljungby kommun och Boverket.

Förlustgaranti Sommarfesten

: 2017

Agunnaryds Kolarförening har fått ett förlustbidrag på 112 000 kr för att täcka förlusten i samband med Agunnaryds Sommarfest 2017.

1 3 4 5 6 7 8 9 14